ICSE

Ayush Singh
 Ayush Singh
Marks: 98.6
Jaspreet Kaur
 Jaspreet Kaur
Marks: 97.8
Priyanshu Mahato
Priyanshu Mahato
Marks: 97.8
ISC Science

Shruti Sonal
Shruti Sonal
Marks: 98.25
Jakso James
Jakso James
Marks: 97.75
Aryan Bharadwaj
Aryan Bharadwaj
Marks: 95.5
ISC Commerce

Rounak Sarangi
 Rounak Sarangi
Marks: 97
Akshat Pratap Singh
Akshat Pratap Singh
Marks: 95.50
Avinash Singh Yadav
Avinash Singh Yadav
Marks: 95.25