ISC SCIENCE 2017
Gurmeet Singh 96.25
Ragveer Singh 96
Ashwani Kumar 95.75
Preetam Maiti 95.75
Nikita 95.25
Prajeeta Nandi 95.25
Ishan Bakshi 95
Debajyoti Dutta 94.75
Harsh Prakash 94.5
Rishabh Sanjay 94.25
Aakarsh Ranjan 94.25
Anoushka Mishra 93.25
Navraj Singh 93
Rishi Pandey 93
Debjit Sao 92.75
Akash Kumar 92.5
Akash Mukhopadhyay 92
Shubham Rai 92
Talin Savarn Jha 91.75
Piyush Ranjan 91.25
Ankit Jha 90.25
Rupshree Bhadra 90
ISC COMMERCE 2017
Sumedha Jaiswal 96
Rashmi Singh 94.5
Anna Dolfe Jacob 93.25
Vidushi Singh 93
Komal 92.75
Anushreya Chakraborty 90