ISC SCIENCE 2018
Moinak Ghosh 96
Adrija Guha 94.75
Pratyansh Chauhan 94
Abhishek kumar Roy 93.25
Anirban Gupta 93.25
Michelle Castelino 93
G Akhila 92.5
Chakshu Saraswat 92.5
Sushmita Majee 92.5
Bikrant Sen 91.75
ISC COMMERCE 2018
Nayonica Bhattacharya 94.75
Ankita Kumari 88.75
Tushar Palsania 87.25
Harpreet Kaur Dhanjal 87
Aishwarya Jha 86.75
Shwetamber Kumar 86
Jai Lohar 85.25
Sharmistha Sen 85.25