ISC SCIENCE 2019
Shruti Sonal 98.25
Jakso James 97.75
Aryan Bharadwaj 95.5
Sneha Sharma 95.25
Shanvi Jha 95
Shreya Chatterjee 94.75
Akash Rai 94.5
Ayush Pandey 94
Aditya Singh 93.5
Aniket Kumar Pandey 93.5
Gadavari Singh 92.5
Swaraj Singh 92.5
Sahunak Bharadwaj 92.25
Vaibhava Dhari Singh 92
Neha Kumari 91.75
S.Deeksha 91.75
Amisha Pandey 90.5
Gorthi Vishal 90
ISC COMMERCE 2019
Rounak Sarangi 97
Avinash Singh Yadav 95.25
Akshat Pratap Singh 94
Monal Tiwari 93.5
Simran Sahu 89.25
Harsh Jaggir 87.5
Eric Wilson Hector 85.5
P.Anjali 84.75