ISC Results – 2019

ISC SCIENCE 2019
Shruti Sonal98.25
Jakso James97.75
Aryan Bharadwaj95.5
Sneha Sharma95.25
Shanvi Jha95
Shreya Chatterjee94.75
Akash Rai94.5
Ayush Pandey94
Aditya Singh93.5
Aniket Kumar Pandey93.5
Gadavari Singh92.5
Swaraj Singh92.5
Sahunak Bharadwaj92.25
Vaibhava Dhari Singh92
Neha Kumari91.75
S.Deeksha91.75
Amisha Pandey90.5
Gorthi Vishal90
ISC COMMERCE 2019
Rounak Sarangi97
Avinash Singh Yadav95.25
Akshat Pratap Singh94
Monal Tiwari93.5
Simran Sahu89.25
Harsh Jaggir87.5
Eric Wilson Hector85.5
P.Anjali84.75

Comments are closed