ISC Results- 2020

ISC SCIENCE 2020
GORTHI SHANMUKHA VISHNU98.25
ADITYA DATTA97.5
RUSHIL VENKATESWAR96.25
SEJAL KAUR VIRDHI96
RAMANU VARSHA95.75
RADHIKA RUNGTA95.75
TANIYA BISWAS95.5
SHUBHANKAR VIVEK SHASTRI95.5
URVI MUKHERJEE95.25
ZAKI HUSSAIN94.75
DIPESH BISWAS94.75
DIPESH BISWAS94.75
DHARITRI NANDI94.25
ANISH ROY93.75
MALCOLM.J.CASTELINO93.75
SIDRA NASREEN93.5
SHREYA SRIVASTAVA93
STINSON THOMAS92.75
USHA BANDYOPADHYAY92.25
SIMRANJEET KAUR92
PAVANI MANKONDA91.75
MAHI PRASAD91.5
ARIHANT NANDI91.5
DIKSHA PRAKASH91.5
VARNITH JAYAKUMAR91.25
RAHUL SRIVASTAVA91.25
ADARSH MISHRA91
DEBARATI PAL90.75
UZMA HAQUE90.75
AKSITA SAH90
ISC COMMERCE 2020
DIYA CHAKRAVARTY98.5
ADITYA KUMAR94
CHANDRIKA RATH93
SHRUTI MISHRA91.25
SUDESHNA JHA91
GARV DILAWARI90.5
SANJALI BRAHMA90.75
T.ANIRUDDH90.5
GURPREET KAUR89.75
JOEL TOMY89.5
TANUSHKA BHATTACHAJEE89.5

Comments are closed